Nejčastější pochybení ve větné stavbě, evidovaná nejen v audio záznamech určených k přepisu (z pohledu syntaktického, tj. skladebného)


Ve větných celcích, a to jak psaných, tak mluvených, dochází k různým odchylkám od pravidelné větné stavby. Lze je rozdělit na zvláštnosti náležité, úmyslné, které slouží např. ke stylistickému ozvláštnění textu (viz umělecká literatura), a dále na zvláštnosti neúmyslného typu, tj. odchylky chybné, které závažným způsobem narušují strukturu věty. Pochybení tohoto druhu jsou ve větší míře příznačná pro mluvené projevy přednášené tzv. "zpatra", v nichž mluvčí postrádá i minimální textovou oporu. Právě tato by přitom podstatným způsobem eliminovala výskyt chyb typu vyšinutí z větné stavby, zanedbání dvojí vazby, směšování vazeb a skladebné spodoby.

1. Anakolut (vyšinutí z větné stavby): k začátku výpovědi se mluvnicky nenáležitě připojí zbytek textu.

Př. Chybně: Nutné je včasné odevzdání všech pěti zakázek, z toho tři přepsané audiozáznamy a jedno přepsané video. Správně: Nutné je včasné odevzdání všech pěti zakázek, z toho tří přepsaných audiozáznamů a jednoho přepsaného videa.

2. Zeugma (zanedbání dvojí vazby): dva větné členy (často slovesa), které vyžadují odlišnou vazbu (jako předložku, jiný pád), jsou rozvity jediným členem.

Př. Chybně: Zajímali jsme se a také jsme si přečetli informace týkající se služby přepis audio nahrávek. Správně: Zajímali jsme se o službu přepis audionahrávek a také jsme si přečetli informace týkající se této služby.

3. Atrakce (skladebná spodoba): tvary sousedních slov se nenáležitě přizpůsobují (hlavně pádem).

Př. Chybně: Vzhledem k přebytku zákazníkům byl pozastaven příjem nových zakázek týkajících se přepisu audio nahrávek a přepisu textů. Správně: Vzhledem k přebytku zákazníků byl pozastaven příjem nových zakázek týkajících se přepisu audio nahrávek a přepisu textů.

4. Kontaminace (směšování vazeb): správná vazba slov (často sloves) je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného významově, příp. i zvukově.

Př. Chybně: Diskutovali jsme problém, že programy na přepis audio záznamů jsou velmi nepřesné. Správně: Diskutovali jsme o problému, že programy na přepis audio záznamů jsou velmi nepřesné.