Apoziopeze jako "navyšovatel" výsledného počtu znaků v textovém výstupu přepsané audionahrávky


Apoziopeze (nedokončená věta) - je věta neúplná, přerušená, která se označuje třemi tečkami. Nedokončení výpovědi je časté v běžném hovoru, vzniká buď záměrně, když mluvčí neví, jak větu dokončit, nebo bývá věta přerušena partnerem dialogu. Apoziopeze bývá tedy příznačná i pro přednes mluvčího přednášejícího tzv. zpatra, bez textové předlohy. U mluvy přednášené "zpatra" se totiž zvyšuje riziko výskytu nezáměrného nedokončení věty, resp. mluvčí se vinou "myšlenkové rozháranosti", tj. absencí textové předlohy, není schopen dobrat uspokojivé formulace myšlenky.

Př. "Dobrý den. Byla jsem pověřena úkolem objednat u vás přepis tří čtyřhodinových... vlastně ne... tedy... přepis čtyř tříhodinových audio záznamů, a to, jako, doslova... ve smyslu, že je třeba přepsat nahrávku slovo od slova."

Výše uvedený příklad je klasickou ukázkou nemotivované odchylky, která vznikla v důsledku nepřipravenosti mluvčího na řádnou prezentaci požadavků. K nedokončení věty může dojít také např. vinou citového rozrušení mluvčího, dále vinou náhlého přerušení monologu výzvou k dialogu z úst dalšího mluvčího apod.

Vztáhnuto obecně na činnost "přepis audio záznamů" - výskyt apoziopezí značně ztěžuje jak proces samotného přepisu, tak poté i práci s přepsaným textem, který se v důsledku velkého výskytu větných konstrukcí formulovaných zmateně stává pro recipienta nepřehledným. Obzvláště tedy tehdy, pokud je požadován ze strany zákazníka přepis doslovného rázu, tj. včetně výplňkových slov, přeřeků apod.